Pagina oficiala a comunei Altina

Taxe si Impozite

Referitor la impozitele si taxele locale in cadrul Primariei Altina situatia se prezinta astfel;

Incepind cu anul 2010 se calculeaza noi valori impozabile pentru cladiri , terenuri s alte taxe asimilate precum si amenzile aplicate Hotarirea Guvernului nr.956/2009 modifica Hotararea Guvernului nr.1514/2006 prin care se calcula taxele.

  1. Impozilete si taxele locale sunt dupa cum urmeaza:

 

  1. IMPOZITUL PE CLADIRI
  2. IMPOZITUL DE TEREN
  3. IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT
  4. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR, SI AUTORIZATIILOR
  5. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE
  6. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
  7. TAXA HOTELIERA
  8. TAXE SPECIALE
  9. ALTE TAXE LOCALE

 

1.IMPOZITUL PE CLADIRI.

Orice persoana care are o proprietate o cladire situata in Romania datoreaza un impozit anual pentru acea cladire, exceptind cazul in care prezentul titlu se prevede diferit .

Impozitul pe cladiri se datoreaza catre bugetul local al comunei , orasului sau municipiului in care este amplasata cladirea.

Pentru cladirile proprietate publica , sau privata a statului ori a unitatilor administratiei-teritoriale , concesionate , inchiriate , date in administrare persoanelor juridice se stabileste  impozit pe cladiri care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta dupa caz.

In interesul prezentului titlu cladirea este orice constructie situata deasupra solului sau sub nivelul acestuia care are una sau mai multe incaperi si pot servi la adapostirea oamenilor si animalelor, produse, materile, instalatii, echipamente, iar elementele de baza ale acestuia sunt peretii si acoperisul indiferent de materialele din care sunt construite,

 

  Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit, prin efectul legii sunt:

 

  -cladirile proprietatea statului , institutiilor publice cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice

   -cladirile care potrivit legii sunt plasate ca monumente istorice, de arhitectura, sau arhiologica , muzee,case memoriale, lacasuri de cult, ale cultelor religioase recunoscute in Romania cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice.

  -cladirile care constituie patrmoniu unitatilor de invatamint de stat sunt particular acreditate sa functioneze cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitai economice.

– cladirile unitatilor sanitare publice , cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice.

– cladirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice si nuclearoelectrice.

– cladirile aflate in domeniul public al statului sau in administrarea regiei protocolului de stat cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice

– cladirile funerare din cimitire si crematorii enumerind cele mai importante scutiri

 

  Nu intra sub incidenta impozitului  pe cladiri constructiile care nu au elemente constitutive ale unei cladiri

 

  Scutirea de la plata a impozitului pe cladiri se aplica pe durata pentru care propietarul este obligat sa mentina afectiunea de interes public.

  In cazul persoanelor fizice impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1    la valoarea impozabila a cladirii.

 

  In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite ,stabilirea valorii impozabile a cladirii,exprimata in lei se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia,exprimata in metrii patrati cu valoarea impozabila corespunzatoare ,exprimata in lei/m.p.in functie de tipul cladirii , daca are instalatii de apa,canalizare, electricitate,incalzire sau nu are instalatii,apa si canalizare.

 

  In cazul contribuabililor ca  detine la aceeasi adresa incaperi amplasate in subsol ,demisol , sau mansarda utilizate ca locuinta suma datorata se reduce cu 75 % din suma datorata.

 

   In cazul contribuabilului la aceeasi adresa detin incaperi amplasate in subsol ,demisol si mansarda utilizate in alte scopuri decit acelea de locuinta suma se reduce cu 50 %.

 

   Suprafata construita se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelelor cladirii,inclusiv a balcoanelor,logiilor sau ale celor situate la subsol , exceptind suprafetele podurilor care nu sint utilizate la locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite.

 

   Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii , respectiv zona in care este amplasata  cladirea prin inmultirea valorii determinate cu coeficientul  de corectie corespunzator astfel:

 

 

Zona in cadrul localitati

Rangul localitati

0

I

II

III

IV

V

A

2,60

2,50

2,40

2,30

1,10

1,05

B

2,50

2,40

2,30

2,20

1,05

1,00

C

2,40

2,30

2,20

2,10

1,00

0,95

D

2,30

2,20

2,10

2,00

0,95

0,90

 

 

    Valoarea impozabila a cladiri determinata astazi se reduce in functie de anul terminari aesteia, dupa cum urmeaza:

-cu 20% ptr. Cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 01.01 a anului fiscal de referinta

 

   -cu 10% ptr cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30-50 ani inclusiv la data de 01.01 a anului fiscal de referinta.

 

    In cazul unei cladirii ca locuita a carei suprafata construita depaseste 150 mp. Valoarea impozabila a acesteia determinata in urma prevederilor determinata mai sus se majoreza cu cate 50% ptr fiecare 50 mp. Sau fractiune din acestia

     In cazul unei cladiri la care sau executat lucrari de reconstruire, consolidare,modernizare, modificare sau extindere  din punct de vedere fiscal anul terminari se actualizeaza astfel ca acesta se considere ca fiind cel in care au fost terminate aceste ultime lucrari.

 

     Daca o persoana fizica are in proprietate doua sau mai multe caladiri utilizateca locuinta care nu sunt inchiriate unei persoane impozitul pe cladiri se impoziteaza astfel

 

     a)-cu 15% ptr prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu,

     b)-cu 50%  ptr celei de a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu,

     c)-cu 75% ptr cea de a treia cladire in afara celei de la adresa de domiciliu,

     d)-ptr cea de a patra cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu

 

      Nu intra in incidenta aliniatului precedent pers fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.

 

      Exemplu.

      -In ce priveste inregistrarea contabila a impozitului pe cladiri-debitarea contribuabilului cu suma datorata ptr impozitul pe cladiri .

 

                                                      464=7.02.02.01-14675

      -Incasarea sumei datorate de la contribuabil

                                                      5311=464-14675

      Depunerea sumei incasate la trezorerie

                                                       5121=5211-14675

 

 

2)Impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice

 

      In cazul persoanelor juridice, ipozitul de cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de ipozitare asupra valori de inventar a cladirii.

 

       Cota de impozit se stabileste prin hotarare  a consiliului local si poate fi cuprinsa intre 0,25% si 1,5% inclusiv.

 

        Valoarea de inventar a cladiri este valoarea de intrare a cladiri in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii.

 

        In cazul executari unei cladiri de catre locatar din punct devedere fiscal, acesta are obligatia sa comunice locatarului valoarea lucrarilor executate ptr pentru depunerea unei noideclarati fiscale, in termen de 30 zile de la data terminari lucrarilor respective in cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizari, valoarea impozabila se reduce la 15% in cazul unei cladiri reevaluate, conform regulamentului contabil.

 

       Valoarea impozabila a cladirii este valoarea contabila rezultata in urma reevaluari, inregistrate in contabilitatea proprietarului-persoana juridica .

       In cazul cladirii care faceobiectul unui contract de leasing financiar pe intreaga perioada a contractului .

       -imozitul pe cladiri se datoreaza de locatar

 

       -valoarea care se ia in considerare la calculul impozitului estevaloarea din contractul de leasing inregistrat in contabilitatea locatarului sau locatarului conform prevederilor legale.

        In cazul in care contractul inceteaza astfel incat prin ajungerea la scadenta impozitul pe cladiri este datorat de locatarul inregistratin contabilitate a impozitului pe cladiri datorat de persoane juridice .

            5121=7.02.01.02.-1477

 

         In cazul unei cladiri dobandite in cursul  anului, impozitul pe cladiri se datoreaza de pers respectiva cu inceperede la data de 01.01 a luni urmatoare celei in care cladirea a fost dobandita sau construita.

 

         In cazul unei cladiri care a fost instrainata, demolata sau distrusa in cursul anului, impozitul pe cladiri inceteaza a se mai datora cu incepere de la 01. a lunii urmatoare celei in care a fost instrainata, demolata sau distrusa.

 

        In cazul extinderii, imbunatatirii, distrugerii partiale saual altor modificari aduse unei cladiri existente, impozitul pe cladire se calculeaza incepand cu  01 a lunii armatoare celei in care a fost finalizata lucrarea.

 

        Opice persoana care dobandeste, instraineaza, sau construieste o cladire are obligatia de a depune o declaratie autoritatii pe baza careia domiciliaza in termen de 30 de zile de la data dobandirii, construirii, sau instrainarii.

 

 

        Plata impozitului

 

        Impozitul pe taxa pe  cladiri se plateste in doua rate egale pana la data de 31 Martie si 30 Septembrie inclusiv.

 

        Ptr plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri pana la data de 31 Martie a anului respectiv se acorda o bonificare de pana la 10% stabilita prin hotarare a consiliului local.

 

        Impozitul pe cladiri datorat aceluiasi buget local de contribuabil persoane fizice sau juridice de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

 

       Impozitul si taza de termen

 

       Orice persoana care are in proprietate  teren situat in Romania  datoreaza ptr acesta un impozit anual care se plateste la bugetul anual care se plateste la bugetul local pe raza careia domiciliaza sau este amplasat terenul.

 

       Ptr. terenurile proprietate publica sau privata a sttului concesionate, inchiriate, date in administrare sau folosinta, se stbileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administare sau de folosinta , dupa caz, in conditiile similare impozitului pe teren.

 

      In cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasling financiar,pe intreaga durata a acesteia impozitul pe teren se datoreaza de locatar .In cazul in care contractul inceteaza astfel decit la scadenta impozitul pe teren este datorat de locatar.

 

      Scutiri impozit pe teren

 

      –  Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru

 

      -Suprafata de teren acoperita de cladire

.

      -Orice teren al unui cult religios recunoscut de lege, orice teren al unui cimitir crematoriu .

 

      -Orice teren al unei institutii de invatamant, unitati sanitare de interes national, care nu a trecut in patrimoniul autoritati locale .

 

      -Orice teren detinut, administrat sau folosit de catre o institutie publica la exptia  suprafetelor folosite pentru activitati economice .

 

      -Orice terenproprietate a statului, unitati administrativ-teritoriale sau a altor institutii publice, aferent unei cladiri, al carui titular este oricare din aceste caregorii de proprietari  exceptind suprafetele acestuia folosite pentru activitati economice.

 

      -Orice teren degradat sau poluat inclus in perimetrul de ameliorat, pe perioada cat dureaza ameliorarea acestuia

 

      -Terenurile care prin natura lor sunt improprii ptr agricultura sau silvicultura, orice terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare, terenuri utilizate ptr exploatarile din subsol, incadrate printr-o hotarare  a consiliului local.

 

      -Terenurile legate de sisteme hidrotermice, terenuri de navigatie, terenuri aferente infrastructuri portuare, terenuri aferente lucrarilor de imbunatatiri funcciare, pe baza avizului privind categoriile de folosinta a terenului, emis de oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliara

      Terenuri ocupate de autostrazi, drumuri europenee nationale, drumuri administrate de compania nationala de autostrazi, zine de siguranta ale aeroporturilor

      -Terenuri trecute in proprietatea statului din lipsa de mostenitori

 

       Calculul impozitului

 

       Se calculeaza luand in calcul nr de mp. de teren, rangul localitati in care este amplasat terenul si zona sau categoria de folosinta a terenurilor, conform incadrari facute de consiliul local.

 

       In cazul unui teren amplasat in intravilan inregistrat in registrul agricol impozitul se stabileste prin inmultirea suprafetelor terenului exprimate in hectare cu nivelele de impozit potrivit legi si coeficientii de corectie aferenti.

 

Nr.ctr.

Categoria de folosinta

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

1

Teren arabil

24

18

16

13

2

Pasune

18

16

13

11

3

Fineata

18

16

13

11

4

Vie

40

30

24

16

5

Livada

46

40

30

24

6

Padure

24

18

16

13

7

Teren cu are

13

11

7

X

8

Drum si cai ferate

X

X

X

X

9

Teren neproductiv

X

X

X

X

 

 

    Persoanele juridice ptr teren amplasaet in intravilan inregistrat in registru agricol ca alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii impozitul se calculeaza numai dacaau prevazut in statut, ca obiect de activitate agricultura .

    -au inregistrat in evidenta contabila venituri si cheltuieli din agricultura

     In cazul unui teren situat in extravilan impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei exprimate in ha cu suma corespunzatoare conform legii.

 

 

Nr. Ctr.

Categorii de folosinta

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

1

Teren cu constructii

27

24

22

19

2

Teren arabil

43

41

39

36

3

Pasune

24

22

19

17

4

Faneata

24

22

19

17

5

Vie pe Rod

48

46

43

41

6

Vie pana la intarea pe rod

X

X

X

X

7

Livada pe rod

48

46

43

41

8

Livada pana la intrarea pe rod

x

x

x

x

9

Padure

14

12

10

7

10

Padure in varsta pana la 20 ani

X

X

X

X

11

Teren cu ape

5

4

2

1

12

Teren cu amenajari piscicole

29

27

24

22

13

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

14

Teren neproductiv

X

X

X

X

 

 

Inregistarea in registru agricol a datelor privind cladirile si terenurile a titularului dreptului de proprietate asupra acestora precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente anexate la declaratia facuta sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau in lipsa acestuia a unui membru major al gospodariei potrivit normelor prtevazute la articolul 293, sub semnatura nulitatii.

 

Exemple :

-inregistrarea in contabilitate a impozitului pe teren persoane fizice

 

                            Fizice                                                            Juridice

 

      X                 464=7.02.02.02.-30655                     5121=7.02.02.02.-1000

      X                 5311=464-30655

      X                  5121=5311-30655

 

 

Impozitul pe mijloace de transport

 

Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculata in Romania datoreaza un impozit anual ptr mijlocul de transport cu exceptia cazurilor in care se prevede astfel impozitul pe mijlocul de transport se plateste la bugetul local al unitati aadministrativ-teritoriala unde persoana isi are domiciliul sau sediul dupa caz

 

In cazul unui contract de leasing care are ca obict un mijloc de transport impozitul se datoreaza de locatar pe toata durata contractului.

 

Daca contractul inceteaza astfel decid prin ajungerea la scadenta, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locatar.

 

 

Scutiri

 

Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplica ptr.

-autoturisme, motociclete cu atas care apartin persoanalor cu handicap

-nave fluviale de pasageri, barcii, luntri, folosite ptr transportul personelor fizice din Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei, Insula Balta Ialomitei.

-mijloc de transport ale institutilor publice

-mijloc de transport persoanelor juridice utilizate ptr transport public de pasageri in localitate si in afara localitati

-vehicule istorice definite conform prevederilor legale

 

Impozitul se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport capacitatea cilindrica sau masa totala care se stabilaste prin cartea de identitate , factura de achizitie sau alt act de identitate.

 

Exemple:

 

In cazul unui mijloc de transport instrainat de o persoana in cursul unui an sau este radiat din evidenta fiscala a unitati administrativ-teritoriala impozitul pe mijlocul de transport inceteaza sa se mai datoreze de aceiasi persoana incepand cu data de intai a luni urmatoare a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost instrainat sau radiat din evidenta fiscala.

 

Orice persoana care dobandeste sau instraineaza un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul are obligatia de a depune o declaratie la unitatea administrativ-teritoriala unde isi are sediul in termen de 30 de zile de la modificarea survenita.

 

Instrainarea unui mijloc de transport nu se poate face decat in cazul in care titularul nu are stinse toate obligatiile fiscale pe care le are catre unitatea administrativ-teritoriala de are apartine atestarea achitari obligatiei se face prin emiterea unui certificat fiscal de catre compartimentul de specialitate actele prin care instraineaza mijlocul de transport cu incalcarea prevederilor legale sunt nule de drept.

 

Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual in doua rate egale pana la data de 01.03.-30.09 inclusiv.

In contabilitatea unitati ptr inregistrari impozitului ptr.mijlocul de trasport se fac urmatoarele inregistrari contabile..

 

Debitarea contribuabilui-464=7702-16020201-6907

Incasarea impozatului -531=464-6907

Depasirea sumei incasate la trei-5121=5311-6907

 

Taxa pentru eliberarea certificatului de  urbanism

 

Taxa ptr eliberarea certtificatului de urbanism, in mediul urban este egala cu suma stabilita de consiliul local, consiliul general al municipiului Bucuresti sau consiliul judetean in urmatoarele limite.

 

Taxa pt. Eliberarea certificatului in mediul urban                                     lei

Suprafata pentru care se obtine certificatul

-pina la 150mp.inclusiv                                                                           4-5

-intre 151-250 mp.inclusiv                                                                      5-6

-intre 251-500 mp.inclusiv                                                                      6-8

-intre 501-750 mp. Inclusiv                                                                     8-10

-intre 751-1000 pm. Inclusiv                                                                  10-12

-peste 1000 mp.                                                                          12+ 0,01 lei/mp pt.

                                                                          Fiecare mp. Ce depaseste 1000mp

Taxa in zona rurala este egala cu 50% din taxa stabilita in zona urbana , taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.

 

Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de constructii este egala cu 30% din cuantumul taxei  pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.

 

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retelele de apa, canalizare , gaze, energie, telefonie se stabileste de Consiliul local si este de pina la 11 lei pentru fiecare racord.

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului , de catre primari sau structurile de specialitate ale Consiliului Judetean se stabileste de Consiliul Local in suma de pina la 13 lei

 

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se stabileste de catre Consiliul Local in suma de pina la 8 lei.

 

In termen de 15 zile de la finalizarea lucrarilor de constructie si data cind expira autorizatia de construire, persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa depuna o declaratie privins valoarea lucrarilor de constructie la administratia publica locala de care apartine.

 

In cazul unei autorizatii de constructie emisa de o persoana fizica, valoarea reala a lucrarilor de constructie nu poate fi mai mica decit valoarea reala a constructiilor stabilita prin Lege.

 

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice se stabileste de consiliul local in suma de pina la 13 lei in mediul rural si pina la 69 lei in mediul urban.

 

Autorizatiile se vizeaza anual la 31 decembrie a anului in curs.Pentru anul urmator taxa de viza reprezinta 50% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizatiei.

 

Taxa pentru eliberarea certificatului de producator se stabileste de consiliul local si este de pina la 69 lei.

 

Comerciantii care isi desfasoara activitatea potrivit clarificarii activitatii din econimia nationala-CAEN      -clasa 5530-restaurante si 5540 bonuri DAT DL al comunei unde isi desfasoara activitatea o taxa de pina la 3615 lei.

 

SUNT SCUTITE DE LA TAXA

 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei pentru:

-certificat de urbanism si autorizatie de constructie    , lacasuri de cult

-certificat de urbanism si autorizatie de constructie pentru modernizarea infrastucturii apartinind domeniului public al statului

-certificate si avize pentru lucrarile de interes public sau local.

-autorizatie de constructie pentru autostrazi si cai ferate atribuite prin concesionare , conform legii.

 

TAXA PENTRU SERVICIILE DE RECLAME SI PUBLICITATE

 

Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in baza unui contract sau a unei intelegeri incheiata cu alta persoana datoreaza o taxa de reclama si publicitate

Taxa se stabileste de consiliul local in cota de 1% si 3% la valoarea serviciilor prestate.

 

TAXA PENTRU AFISAJ

 

Orice persoana care utilizeaza panou, afisaj, sau strucxtura de afisaj pentru reclama si publicitate in loc public datoreaza o taxa unitatii administrativ-teritoriale pe raza caruia este amplsat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva.

 

Valoarea taxei se stabileste prin inmultirea nr. de metrii patrati a suprafetei afisului cu suma stabilita de consiliul local astfel:

-pentru afisajul unei reclame prin activ. Economica suma este de pina la 28 lei.

-pentru afisajul unui panou pentru reclama si publicitate suma este de pina la 20 lei

Nu se datoreaza taxa de reclama si publicitate daca acestea se efectueaza in interiorul unei cladiri sau mijloc de transport.

 

IMPOZIT PE SPECTACOLE

 

Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local pe raza caruia se desfasoara spectacolul.Cota de impozit se stabileste in functie de natura spectacolului:
-2% pentru spectacole de balet, opera , teatru, manifestari muzicale, film, circ

-5% pentru alte manifestari artistice.

Organizatoriii spectacolelor au obligatia de a numerota biletele de intrare si de a aduce la cunostinta administratiei publice locale valoarea acestora, prin emiterea unui bilet de intrare pentru toate sumele primite de la spectatori, de a prezenta documente justificative pentru calcului si plata impozitului pe spectacol.

 

Impozitul pe spectacol se stabileste pentru fiecare manifestare artistica:

-in cazul videotecilor suma este de pina la 2 lei

– in cazul discotecilor suma este de pina la 3 lei

Aceste sume se corecteaza in functie de rangul localitatii cu coeficientii de corectare conform legii.Iopozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate in scopuri caritabile.

 

Impozutil se plateste lunar pina la data de 15 a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

 

In afara de taxele enumerate mai sus legiuitorul mai stabileste si alte taxe locale ca de exemplu:

-taxa pentru vizitarea caselor memoriale,muzeelor

-taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate in scopul obtinerii de venit

-taxa anuala pentru vehicule lente

-taxe care nu se utilizeaza in cadrul Primariei Altina

In ce priveste inregistrarea in contabilitatea primariei

-incasarea taxelor            5311=7702/16.02.03-758

Depunerea numeralului din incasarea taxelor     5121=5311-758

La sfirsitul lunii se efectueaza operatiunile de inchidere a conturilor de impozite.

                                                               464

 

14675

14675

30655

30655

6907

6907

52237

52237

.

                                                               7702-venituri

                                                                    14675

                                                                      1477

                                                                                  30655

                                                                                     1000

                                                                                     6907

                                                                                         758

                                                                                    ________

                                                                                       55472

 

                                                                        5311-casa

 

14675

14675

30655

30655

6907

6907

758

758

52995

52995

 

                                                                            5121-trez.

                                                                            14675

                                                                              1477

                                                                            30655

                                                                               1000

                                                                               6907

                                                                                  758

                                                                              __________

                                                                              55472

 

      Facem precizarea ca persoanele juridice de pe raza comunei Altina vireaza sumele datorate pentru toate impozitele si taxele direct in trezorerie pe baza declaratiilor de impunere vizate de primarie.

      In concluzie in cursul lunii ianuarie 2010Primaria Altina a incasat de la contribuabili persoane fizice si juridice suma de 55472 lei din care prin casieria unitatii 55995 si direct prin trezorerie suma de 2477 lei.

       Operatiunile prezentate in prezenta lucrare priveste numai o parte din operatiunile care se fac la sfirsitul lunii pentru intocmirea balantei de verificare pe intreaga primarie.

 

   Dupa intocmirea balantei de verificare daca nu exista diferente intre conturile sintetice si analitice se trece la intocmirea declaratiei 100,, privind obligatiile la bugetul statului.

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close